We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Kompozycje Izorytmiczne

by Ryszard Lubieniecki

/
1.
2.
3.
4.
5.

about

Wyknawcy/musicians:
Layers:
Zofia Ilnicka – flet/flute(1, 5), flet altowy/alto flute (3)
Jakub Wosik – skrzypce/violin (5), kontrabas/double bass (3)
Ryszard Lubieniecki – akordeon/accordion (1, 3), głos/voice i portatyw organowy/portative organ (4)
oraz/and
Ewa Liebchen – flet altowy/alto flute (2)
Aleksander Wnuk – perkusja/percussion (1)

Nagranie/mix/mastering – Kamil Kęska

Nagrania dokonano w sali Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego we wrześniu 2020 r.

Płyta została wydana dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Wrocławia oraz indywidualnych darczyńców na portalu zrzutka.pl /
The album was released thanks to the financial support of the City of Wrocław and individual donors on the website zrzutka.pl

www.naszenagrania.pl

NaNaCD015

for English scroll down

Album obejmuje pięć utworów z cyklu kompozycji izorytmicznych, w których wykorzystuję średniowieczną technikę kompozytorską jako podstawę dla dość skomplikowanego materiału muzycznego, zdominowanego przez brzmienia ciche i niestabilne: perkusyjne, szumy i mikrointerwały. Sama izorytmia polega na stosowaniu powtarzanych schematów rytmicznych – we własnej twórczości sprawdzam, w jaki sposób mogą one oddziaływać na makroformę utworu, nienawiązującego brzmieniowo do muzyki dawnej.
W Isorhythmical proposal i Kompozycji izorytmicznej nr 2 schematy te zaczerpnięte zostały z głosów tenorowych XIV-wiecznych motetów oraz zostały „rozciągnięte” na całość kompozycji (pojedyncza nuta z pierwotnego utworu staje się całym taktem). Izorytmia jest więc dość mocno ukryta, a najłatwiej rozpoznać można ją po układzie pauz w Isorhythmical proposal i w partii fletu altowego w obu wersjach Kompozycji izorytmicznej nr 2.
Dwa ostatnie utwory związane są ponadto z XV-wiecznymi źródłami środkowoeuropejskimi, a zarazem z moimi własnymi badaniami muzykologicznymi. W tytule Pr_m_ _at et_r_o (Kompozycja izorytmiczna nr 4) ukryte jest nawiązanie do kanonu kołowego Promitat eterno, przypisywanego Petrusowi Wilhelmowi de Grudencz (Piotrowi z Grudziądza), którego jedyny rękopis przechowywany jest w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu (pod sygnaturą PL-WRu I F 269). Na kompozycji tej (oraz idei imitacji z nią związanej) oparta jest partia elektroniki, dodatkowo jej rękopis potraktowany zostaje jako partytura graficzna, będąca podstawą dla improwizacji portatywu. Centralny element kompozycji stanowią odczytywane definicje dawnych form muzycznych, zaczerpnięte z późnośredniowiecznych traktatów – wśród nich znalazł się Tractatus de musica mensurabili, czyli tzw. wrocławski traktat menzuralny z pierwszej połowy XV w., również przechowywany w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu (pod sygnaturą PL‑WRu IV Q 16).
Do stworzenia instrumentalnego utworu …i_ _i_tel_lt_ _lic_en Sc_les_ _n (Kompozycja izorytmiczna nr 5) zastosowałem metody komponowania, które, według zachowanych do naszych czasów źródeł muzycznych i teoretycznych, znane były w regionie średniowiecznego Śląska. Należą do nich m.in. wspomniana izorytmia, ścisła imitacja oraz, szczególnie dla mnie interesująca, „metoda Gwidona”, polegająca na generowaniu muzyki z tekstu słownego. W tytule kompozycji ukryty jest fragment tytułu pionierskiej pracy dotyczącej życia muzycznego średniowiecznego Śląska autorstwa niemieckiego badacza, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, Fritza Feldmanna (1905-1984) Musik und Musikpflege im mittelalterlichen Schlesien, wydanej w Breslau w 1938 r.

*******************************************************************************************
On this record five pieces from the cycle „Isorhythmic compositions” were recorded, in which I used medieval compositional technique as a basis for quite complicated musical material, dominated by quiet and unstable sounds: percussive, noises and microintervals. The isorhythm is a technique using repeating rhythmic patterns – in my own works I explore the potential of them, how the patterns can infulence the macroform of the compositions, which does not refer to the early music in the musical material.
In Isorhythmical proposal and Isorhythmic composition no. 2 (Kompozycja izorytmiczna nr 2) the patterns were taken from the tenor voices of XIV century motets and were augmented to the whole compositions (a single note of the original piece becomes the whole bar). So isorhythm is quite deeply hidden and it could be observed in the pattern of rests in Isorhythmical proposal and the alto flute part in both versions of Isorhythmic composition no. 2.
The two last pieces are related to XV century Central-European sources, and at the same time with my own musicological research. In the title Pr_m_ _at et_r_o (Kompozycja izorytmiczna nr 4), the reference to the circular canon Promitat eterno is hidden. This piece is attributed to Petrus Wilhelmi de Grudencz, and its only surviving manuscript is preserved in the Wrocław University Library (signature PL-WRu I F 269). The electronic part is based on this composition (thus on the idea of imitation), and its manuscript is used as a graphic score for the portative organ. The central element of Pr_m_ _at et_r_o are the definitions of musical forms taken from Central-European treatises – among them is Tractatus de musica mensurabili, i.e. so-called Wrocław mensural treatise from the first half of the XV century, preserved as well in the Wrocław University Library (signature PL-WRu IV Q 16). The fragments of the treatises are read by the performer and are included in the electronic part.
To create the instrumental work …i_ _i_tel_lt_ _lic_en Sc_les_ _n (Kompozycja izorytmiczna nr 5) I used the compositional techniques, which, according to the preserved until our time musical and theoretical sources, were known in the region of medieval Silesia. Among them is earlier mentioned isorhythm, strict imitation and, for me especially interesting, „Guido’s method” of generating the musical material from the syllables of the text. In the title of the piece, there is hidden a fragment from the title of the pioneering work on music in medieval Silesia by German musicologist, professor of the University in Breslau, Fritz Feldmann (1905-1984) Musik und Musikpflege im mittelalterlichen Schlesien, published in Breslau in 1938.

credits

released January 15, 2021

license

all rights reserved

tags

about

Nasze Nagrania Ługi, Poland

Nasze Nagrania.
Niskonakładowe wydawnictwo płytowe z siedzibą w Ługach
Music record label from Ługi/Poland, Liimited edition albums. Freeimprov, experimental, musica privata, minimalism

contact / help

Contact Nasze Nagrania

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Kompozycje Izorytmiczne, you may also like: